Считалка на джури:

Рафтум э вишэ
Чирум бэновшэ
Докундум э шишэ
Дэнорум э киришэ
Рафтум э кэлэ кугоой парго
Хуруз бисто урус нэ бисто
Зэ вини мэрэ хуни сохт
Хунэ...
Показать больше